Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky ("Podmienky") upravujú práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami, ktorými sú na jednej strane spoločnosť Virtualní Challenge, s.r.o., so sídlom Smetanova 2699/39, 276 01 Mělník, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 342638 (ďalej len "predávajúci") a na strane druhej fyzická osoba zúčastňujúca sa niektorej z výzev (ďalej len „Nakupujúci“) v rámci zmluvných vzťahov uzavretých prostredníctvom online obchodu na webových stránkach www.virtualnachallenge.sk

Všetky informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov sú obsiahnuté v zásadách spracúvania osobných údajov, ktoré nájdete tu

Ako určite viete, tak komunikujeme primárne na diaľku. Preto aj pre našu Zmluvu platí, že sú použité prostriedky komunikácie na diaľku, ktoré umožňujú, aby sme sa spolu dohodli bez súčasnej fyzickej prítomnosti Nás a Vás.

Ak niektorá časť Podmienok odporuje tomu, čo sme si spoločne schválili v rámci procesu Vášho nákupu na Našom online obchode, bude mať táto konkrétna dohoda prednosť pred týmito Podmienkami.

NIEKTORÉ DEFINÍCIE

 • Online registrácia – proces prihlásenia sa na Podujatia pomocou elektronického prihlasovacieho formulára, ktorý je uverejnený na webovej stránke Predávajúciho
 • Prihláška – elektronický dokument vygenerovaný po úspešnom vyplnení a odoslaní prihlasovacieho formulára v procese Online registrácie
 • Cena je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za Tovar
 • DPH je daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov
 • Faktúra elektronický dokument vygenerovaný po úspešnom vyplnení a odoslaní prihlasovacieho formulára v procese Online registrácie

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A POUČENIE

1.1. Kúpa Sliužby je možná len cez webové rozhranie predávajúciho

1.2. Pri nákupe Služby je Vašou povinnosťou poskytnúť Nám všetky informácie správne a pravdivo. Informácie, ktoré ste Nám poskytli pri objednaní Tovaru budeme teda považovať za správne a pravdivé.

2 UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho na webovej lokalite môže kupujúci pristupovať k používateľskému rozhraniu. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci objednávať tovar a služby (ďalej len " používateľský účet"). Ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci objednávať tovar a služby aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru a služieb je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé údaje. Kupujúci je povinný aktualizovať údaje uvedené v používateľskom účte pri akýchkoľvek zmenách. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru a služieb považuje predávajúci za správne.

2.3. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup do svojho používateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím stranám používať používateľské konto.

2.5. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, najmä ak kupujúci nepoužíva svoj používateľský účet dlhšie ako 12 mesiacov alebo ak kupujúci porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.

3. UZATVORENIE ZMLUVY

3.1. Zmluva je uzatváraná na diaľku prostredníctvom online obchodu, pričom náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradíte Vy. Tieto náklady sa však nijako nelíšia od základnej sadzby, ktorú hradíte za používanie týchto prostriedkov (teda najmä za prístup k internetu), žiadne ďalšie náklady účtované Nami teda nad rámec Celkovej ceny nemusíte očakávať. Odoslaním Objednávky súhlasíte s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku.

3.2. Na objednanie predmetu kúpy vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 • objednanú službu (virtuálne hovory) a tovar,
 • spôsob úhrady kúpnej ceny
 • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru a služieb (ďalej spoločne len "objednávka").

3.3. V priebehu tvorby návrhu Objednávky môžete až do doby jej vytvorenia údaje meniť a kontrolovať. Po vykonaní kontroly prostredníctvom stlačenia tlačidla „Zaregistrovat“ (alebo tlačidlo s podobným významom) Objednávku vytvoríte. Informácie uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky kupujúcemu bezodkladne po jej prijatí e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke (ďalej len "e-mailová adresa kupujúceho").

3.4. V závislosti od povahy objednávky je predávajúci vždy oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

3.5. Zmluvný vzťah (kúpna zmluva) medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká vyplnením registrácie (akceptácie), ktorú predávajúci zašle kupujúcemu e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho.

4.  CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Kupujúci môže zaplatiť cenu predmetu kúpy podľa kúpnej zmluvy predávajúcemu týmto spôsobom:

 • bankovým prevodom na účet predávajúceho č. 2402167726 / 2010. 
 • IBAN:CZ98 2010 0000 0024 0216 7726
 • BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX

4.2. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru a služieb v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru a služieb.

4.3. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4.4. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

4.5. Faktúra bude vystavená v elektronickej podobe po uhradení Celkovej ceny a bude zaslaná na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Objednávke.

5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

5.1 Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno od zmluvy odstúpiť z dôvodov v ňom uvedených.

5.2 Ak nejde o prípad podľa odseku 6.1 tohto článku alebo o inú výnimku ustanovenú v § 1837 Občianskeho zákonníka, kedy nemožno od zmluvy odstúpiť, ak spotrebiteľ bezodkladne po prevzatí predmetu kúpy, najneskôr však do 14 dní, zistí, že mu tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, má možnosť od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu. Ak sa spotrebiteľ rozhodne toto právo využiť, musí pred uplynutím príslušnej lehoty zaslať predávajúcemu oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy. V oznámení o odstúpení od zmluvy spotrebiteľ identifikuje zmluvu, najmä svoje meno a priezvisko, číslo objednávky a dátum nákupu a číslo bankového účtu alebo adresu na zaslanie vrátenej kúpnej ceny. Spotrebiteľ môže na oznámenie o odstúpení od zmluvy použiť vzor oznámenia. Zároveň je kupujúci - spotrebiteľ povinný vrátiť tovar do 30 dní od odstúpenia od zmluvy, kompletný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Peniaze za vrátený tovar budú spotrebiteľovi vrátené do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy a prevzatia vráteného tovaru kupujúcim. Náklady spojené s vrátením tovaru (poštovné) znáša spotrebiteľ. Predávajúci zašle peniaze podľa požiadavky kupujúceho na účet alebo bankovým prevodom na adresu. Predávajúci je oprávnený odmietnuť plnenie (vrátenie kúpnej ceny), kým kupujúci - spotrebiteľ nesplní svoju povinnosť vrátiť prijatý tovar.

5.3 V prípadoch, keď má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to v hotovosti na účet určený kupujúcim.

5.4 Predávajúci zdôrazňuje, že 14-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy sa vzťahuje len na kupujúceho - spotrebiteľa a len na tie zmluvy, na ktoré sa nevzťahujú výnimky podľa § 1837 Občianskeho zákonníka, a v žiadnom prípade sa nevzťahuje na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom.

6 PRÁVA ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY

6.1. Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).

6.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je pri prevzatí bez vád a má vlastnosti dohodnuté medzi stranami.

6.3. V prípade vady môže zákazník uplatniť reklamáciu u predávajúceho a požadovať výmenu za nový tovar, opravu tovaru alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

6.4. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru môže kupujúci osobitne uplatniť najmä e-mailom na adrese predávajúceho: info@virtualnachallenge.sk.

7 ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN

7.1. Kupujúci získava právo zúčastniť sa na virtuálnej výzve zaplatením celej kúpnej ceny. Kupujúci získava právo na odmenu za výzvu zaplatením celej kúpnej ceny a splnením podmienok na získanie odmeny.

7.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

7.3. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zabezpečuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@virtualnachallenge.sk. Predávajúci zašle informáciu o vybavení reklamácie kupujúceho na elektronickú adresu kupujúceho.

7.4. Zákazník používá webové stránky www.virtualnachallenge.sk na vlastní nebezpečí a souhlasí s tím, že fotografie na webových stránkách www.virtualnachallenge.sk jsou pouze ilustrační.

7.5. V prípade, že medzi predávajúcim a kupujúcim-spotrebiteľom vznikne spotrebiteľský spor z kúpnej zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, má kupujúci-spotrebiteľ právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_16_297, resp. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

7.6. Kupujúci nie je oprávnený používať na internetovom portáli www.virtualnachallenge.sk mechanizmy, softvér alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku internetového portálu www.virtualnachallenge.sk. Internetový portál www.virtualnachallenge.sk je možné využívať len v rozsahu, ktorý nepoškodzuje práva ostatných zákazníkov spoločnosti a ktorý je v súlade s jeho účelom.

7.7. Predávajúci nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s využívaním služieb, používaním informácií alebo sťahovaním údajov zverejnených na internetovom portáli www.virtualnachallenge.sk, t. j. za chyby, opomenutia, prerušenia, poruchy, oneskorenia, počítačové vírusy, ušlý zisk alebo stratu údajov kupujúceho alebo iných tretích osôb využívajúcich internetový portál www.virtualnachallenge.sk, neoprávnený prístup k prenosom a údajom týchto osôb, zmeny týchto údajov, ako aj za iné materiálne a nemateriálne škody.

7.8. Všetky informácie uverejnené na webovej stránke www.virtualnachallenge.sk sú poskytnuté podľa najlepšieho vedomia a svedomia predávajúceho, ktorý nezodpovedá za ich úplnosť a technickú správnosť. Predávajúci sa zároveň zrieka všetkých záruk, že materiály na webovej stránke www.virtualnachallenge.sk sú bezchybné.

8 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1. Predávajúci plní svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "GDPR") týkajúcu sa spracúvania osobných údajov kupujúceho na účely plnenia zmluvy, na účely rokovaní o zmluve a na účely verejnoprávnych povinností predávajúceho prostredníctvom samostatného dokumentu.

9 ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE SÚBOROV COOKIE.

9.1. Kupujúci súhlasí v súlade s ustanovením § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti) v znení neskorších predpisov so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu alebo telefónne číslo kupujúceho. Predávajúci si svoju informačnú povinnosť voči Kupujúcemu v zmysle čl. 13 GDPR súvisiacu so spracúvaním osobných údajov Kupujúceho na účely zasielania obchodných oznámení plní prostredníctvom samostatného dokumentu.

9.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním súborov cookie do svojho počítača. V prípade, že nákup na webovej stránke je možné uskutočniť a povinnosti predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy je možné splniť bez ukladania súborov cookie na počítači kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Ak chcete úspešne zaregistrovať kupujúceho, musíte schváliť tieto podmienky predávajúceho.

10.2. Ak vzťah založený zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že vzťah sa riadi českým právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť a ktoré by sa inak uplatnili pri absencii voľby práva podľa ustanovení článku 6 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).

10.3. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie týchto podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.

10.4.11.5. Zmluva vrátane Podmienok je archivovaná v elektronickej podobe u Nás, ale nie je Vám prístupná.

10.5. Kontaktné údaje predávajúceho: e-mailová adresa info@virtualnachallenge.sk

10.6. Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť 1.4.2023, nahrádzajú ich pôvodné znenie a platia bez časového obmedzenia.

Môžete nám pomôcť s webom?

Aby sme mohli zlepšovať naše webové stránky, musíme ukladať súbory cookie o našich návštevníkoch.
Zakázať všetko
Povoliť všetko