Zásady ochrany osobných údajov

Správcom osobných údajov je spoločnosť Virtualní Challenge, s.r.o. IČ 09791558 so sídlom Smetanova 2699/39, Mělník, 276 01, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 342638 (ďalej len: "správca").

Prevádzkovateľ zhromažďuje tieto osobné údaje prostredníctvom webovej stránky www.virtualnachallenge.sk (ďalej len "webová stránka").

Všetky vaše osobné údaje budú zhromažďované, uchovávané a používané v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len "nariadenie") a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon").

Aké údaje spracúvame

Správca je oprávnený spracúvať tieto osobné údaje:

 • Identifikačné údaje: patria sem najmä: meno, priezvisko, vek, pohlavie.
 • Kontaktné údaje: patria sem najmä: dodacia/fakturačná adresa, e-mail, telefónne číslo.
 • Technické údaje: tieto údaje zahŕňajú najmä informácie o návštevách webovej lokality.
 • Údaje zo športových aplikácií (Garmin, Strava, Polar atď.): tieto údaje zahŕňajú najmä: vzdialenosť, dátum aktivity, typ aktivity
 • Marketingové dáta

Dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom na spracovanie osobných údajov je:

 • plnenie zmluvy medzi vami a správcom o poskytovaní služieb alebo predaji tovaru
 • Dodržiavanie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR
 • Oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,

Účelom spracovania osobných údajov je:

 • Pri spracovaní vašej objednávky a výkone práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom používame identifikačné, kontaktné a marketingové údaje pri zadávaní objednávky.
 • zasielanie obchodných oznámení a iných marketingových aktivít

Obdobie uchovávania údajov

Osobné údaje sa spracúvajú a uchovávajú po dobu nevyhnutnú na zabezpečenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy, po dobu trvania oprávnených záujmov prevádzkovateľa, po dobu, po ktorú sú prevádzkovatelia povinní uchovávať údaje podľa všeobecne záväzných predpisov alebo po dobu, na ktorú ste nám udelili súhlas so spracovaním. V ostatných prípadoch doba spracúvania vychádza z účelu spracúvania alebo je určená právnymi predpismi o ochrane údajov.

Spracovatelia osobných údajov

Spracovanie osobných údajov vykonáva prevádzkovateľ, ale pre prevádzkovateľa môžu osobné údaje spracúvať aj títo sprostredkovatelia:

 • Facebook
 • Google
 • Správca služby Ecomail
 • iný poskytovateľ služieb a aplikácií spracovateľského softvéru, ktorý však v súčasnosti nie je využívaný správcom.

Vaše práva

Pri zhromažďovaní, spracúvaní a ukladaní vašich osobných údajov správca v plnej miere dbá na ochranu vašich práv vyplývajúcich z príslušných ustanovení zákona. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte nárok na nižšie uvedené práva, ktoré môžete uplatniť podľa vlastného uváženia:

 • právo na prístup k vašim osobným údajom podľa článku 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa článku 16 GDPR alebo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR.
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17 GDPR.
 • právo namietať proti spracovaniu podľa článku 21 GDPR a
 • právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním elektronicky zaslaním e-mailu správcovi na adresu info@virtualnachallenge.sk.

Bezpečnosť osobných údajov

Správca vyhlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov.

Údaje zo športových aplikácií

S cieľom zlepšiť kvalitu služieb a zjednodušiť proces plnenia výziev na účasť preberáme údaje športových aplikácií, ktoré používateľ prepojí s osobným účtom na webovej stránke. Používateľ môže toto prepojenie kedykoľvek spravovať a zrušiť.

Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky potvrdzujete, že ste sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím políčka súhlasu v online formulári. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu zásad ochrany osobných údajov zverejní na svojej webovej stránke alebo vám zašle novú verziu zásad ochrany osobných údajov na e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 1. apríla 2023

Môžete nám pomôcť s webom?

Aby sme mohli zlepšovať naše webové stránky, musíme ukladať súbory cookie o našich návštevníkoch.
Zakázať všetko
Povoliť všetko